Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, reprezentowane przez Przełożonego Prowincji, zwanego dalej Fundatorem. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3

1. Siedzibą fundacji jest Warszawa. 
2. Siedziba znajduje się w budynku kurii prowincjalnej przy ul. Łowickiej 46, 02-531 Warszawa.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
4. Miejscem działania stałej placówki terenowej fundacji jest obiekt Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów pod adresem Stadniki 81, 32-422 Stadniki. Placówka ta nosi nazwę Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji - Oddział w Stadnikach.

§5

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

 

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizowania

§8

Cele fundacji są następujące: 

1. Wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;
2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu takich jak radio, telewizja, portale internetowe, strony internetowe i blogi;
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży;
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

§9

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


§ 10

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. wspieranie autorów i wykonawców m. in. sztuki religijnej, muzyków i pisarzy, w szczególności debiutujących,
2. wspieranie rozwoju środowisk, w których działają autorzy i wykonawcy m. in. sztuki religijnej,
3. promocja środowisk twórczych oraz wyników ich pracy,
4. organizowanie spotkań, warsztatów, koncertów, wystaw, sesji naukowych oraz innych imprez masowych,
5. współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą, w zakresie objętym celami Fundacji,
6. organizowanie kampanii informacyjnych oraz imprez kulturalno- oświatowych,
7. utworzenie i formację wolontariatu młodzieżowego oraz dla osób dorosłych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji,
8. pomoc finansową zakładająca m.in. utworzenie funduszy celowych, w tym tzw. funduszy żelaznych, funduszy projektowych, funduszy stypendialnych, funduszy lokalnych i zarządzanie funduszami j w.,
9. działalność charytatywną,
10. ochronę i promocję zdrowia,
11. działania wspomagające aktywizację zawodową osób bezrobotnych, a także pracujących poprzez wspieranie finansowe i merytoryczne oraz poprzez organizowanie kursów zawodowych bądź też ich finansowanie,
12. działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, szczególnie na terenach gdzie pracują misjonarze,
13. promocję nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
14. promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15. pomoc ofiarom katastrof klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach gdzie pracują misjonarze i wolontariusze,
16. wspieranie Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie w jego misji ewangelizacyjnej,
17. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła Katolickiego,
18. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań medyczny, 
19. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji,
20. organizowanie i finansowanie profesjonalnej opieki, w tym psychologicznej, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
21. realizację działań w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, głównie poprzez działania edukacyjne i prewencyjne,
22. udzielanie wsparcia, w tym również finansowego, na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie oraz na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych,
23. prowadzenie działań adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem, poprzez m.in. zawiązywania grup wsparcia i aktywizacji.

§ 11

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1.1. Pozostałe badania i analizy techniczne;
1.2. Badania naukowe i prace rozwojowe;
1.3. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
1.4. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
1.5. Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych.
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego:
2.1 Działalność wspomagająca edukację;
2.2 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
2.3 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
2.4 Organizowanie kolonii o charakterze edukacyjnym.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Działalność Gospodarcza

§ 12

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
1.1 Poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji;
1.2 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
1.3 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
1.4 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
1.5 Działalność wydawnicza;
1.6 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
1.7 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
1.8 Działalność usługowa w zakresie informacji;
1.9 Pozaszkolne formy edukacji;
1.10 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
1.11 Nadawanie programów radiofonicznych.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, z uwzględnieniem następujących zasad:
2.1 Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.
2.2 Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd Fundacji.
2.3 Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Fundacji.
3. Z majątku Fundacji zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji kwota 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Fundacji jest nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z).

§ 13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad dotyczących osób prawnych.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej.

 

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 14

1.  Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
4. odsetek z lokat bankowych,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
6. dochodów ze zbiórek, aukcji i innych zbiórek publicznych organizowanych na jej rzecz.


§ 17

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jej działalności, rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18

1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
2. W Fundacji zabrania się:
2.1 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienione osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
2.2 przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, z zastrzeżeniem § 39 Statutu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
2.3 wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
2.4 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 19

Organami Fundacji są:

1. Fundator,
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.


§ 20

1. Fundatorem jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, reprezentowane przez Przełożonego Prowincji z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 46.
2. Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu, po wcześniejszym wysłuchaniu opinii Rady Fundacji oraz Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji.

§21

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych, nadzorczych i kontrolnych. 
2. W skład Rady wchodzi każdorazowo:
2.1 Przedstawiciel Fundatora,
2.2 Wikariusz prowincjalny,
2.3 Przełożony domu zakonnego w Stadnikach.
3. Przewodniczący Rady Fundacji, mianowany przez Fundatora, organizuje i przewodzi pracom Rady Fundacji.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
5. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z Członkami Zarządu.
6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


§ 22

Do kompetencji i zadań Rady należy:

1. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
5. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją,
6. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji lub zawieszenia jej działalności,
7. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu,
8. uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu,
9. powoływanie i odwoływanie poszczególnych Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 oraz § 26 ust. 4 i 5.


§ 23

W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Rada jest organem niezależnym od Zarządu.

§24

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością oddanych głosów, bez względu na liczbę obecnych Członków, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady.
2. Głosy wstrzymujące uważa się za głosy nieoddane.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący Rady.

§ 25

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
3. Rada może podejmować ważne uchwały także poza posiedzeniem, w drodze głosowania korespondencyjnego, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść.

§26

1. Zarząd składa się z trzech członków.
2. Kadencja Członków Zarządu trwa cztery lata.
3. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
4. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. Pozostali Członkowie Zarządu są rekomendowani przez Radę Fundacji, przy czym Prezesowi Zarządu przysługuje prawo konsultowania wyboru lub złożenia wniosku o odwołanie danej osoby.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany z pełnienia funkcji przez Fundatora.

§27

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 28

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,
2. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
5. tworzy i znosi placówki terenowe lub jednostki organizacyjne Fundacji, w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą,
6. powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji lub placówkach terenowych,
7. przygotowuje opinie dla Rady w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, przystąpienia do innej Fundacji lub jej likwidacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
9. opracowuje i przedstawia Radzie do 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

§ 29

1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, przy czym przysługuje im prawo zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu funkcji na rzecz Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę nagrodami finansowymi lub rzeczowymi.

§ 30

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Głosy wstrzymujące się uważa się za głosy nieoddane. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 32

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 33

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie lub ograniczeniu cel Fundacji.

§ 36

1. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały.
2. Uchwała w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją zapada zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy osób zasiadających w Radzie oraz Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 38

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 39

W razie likwidacji Fundacji, majątek pozostały przekazuje się, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, na rzecz Fundatora.

§40

Statut wchodzi w życic z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.