Cele Fundacji są następujące:

  1. Wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;
  2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu takich jak radio, telewizja, portale internetowe, strony internetowe i blogi;
  3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży;
  4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.